wrz
27
2022

Wspólność majątkowa udziałów spółki z o.o.

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki?

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Oddzielenie praw korporacyjnych do udziału w spółce od praw majątkowych małżonków, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Wyjaśnienie: prawo korporacyjne to prawo bycia wspólnikiem/akcjonariuszem
prawo majątkowe to zaliczenie udziału/akcji do wspólnego majątku
małżonków.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza przez odpowiednie brzmienie umowy lub statutu spółki, aby tylko jeden z małżonków został wspólnikiem lub akcjonariuszem, pomimo że udziały lub akcje zostały nabyte z majątku wspólnego.

Wejście do spółki małżonka wspólnika/akcjonariusza

Po uzyskaniu rozwodu ustaje istniejąca pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Wtedy małżonek ma prawo wejść do spółki.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika.

Statut spółki akcyjnej może wyłączyć objęcie akcji współmałżonka akcjonariusza
Wyłączenie małżonka to całkowita niemożność wstąpienia do spółki.
Ograniczenie wejścia do spółki małżonka Wspólnika uzależnione jest od spełnienia określonych warunków np. zgody Zarządu spółki, zgody Zgromadzenia Wspólników.

 
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975
 
 
Kategoria: Porady • 27 września 2022

Pozostańmy
w kontakcie