Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych.

Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi, eliminując tym samym ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zapewniamy pomoc w trakcie kontroli dokumentacji cen transferowych.

Od 2017 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych. Do sporządzania bieżącej dokumentacji cen transferowych są zobowiązane podmioty, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły 2 mln euro. Muszą one dokumentować transakcje z podmiotami powiązanymi, które miały istotny wpływ na wysokość ich dochodu lub straty. Obowiązek sprawozdawczy obejmuje również tych, którzy dokonują transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. 

Transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo bądź kapitałowo powinny być dokonywane na warunkach rynkowych.

W celu eliminacji ryzyk związanych z cenami transferowymi rozpoznajemy podmioty, z którymi osoba fizyczna, spółka oraz zagraniczny zakład dokonywał lub planuje dokonywać  transakcji obejmujących dokumentację cen transferowych.

W przypadku transakcji przyszłych planujemy politykę cenową z uwzględnieniem zasad rynkowych.
W przypadku transakcji już zrealizowanych, określamy, które z nich objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym i przygotowujemy dokumentację.

Zapewniamy także pomoc w trakcie kontroli dokumentacji cen transferowych.

Od stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Identyfikacja podmiotów powiązanych

Podmiotami powiązanymi zobowiązanymi do sporządzania dokumentacji cen transferowych są podmioty:

 • powiązania kapitałowe,
 • powiązania personalne,
 • powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi,
 • powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi a podmiotami zagranicznymi.

Powiązania personalne to powiązania rodzinne,  majątkowe i wynikające ze stosunku pracy.

Powiązania personalne występują również w przypadku:

 • jeżeli ta sama osoba łączy funkcje zarządzające, kontrolne albo nadzorcze w kilku podmiotach krajowych,
 • jeżeli powiązania o charakterze rodzinnym, wynikające ze stosunku pracy albo majątkowe występują pomiędzy osobami pełniącymi w podmiotach krajowych funkcje zarządzające, kontrolne albo nadzorcze.

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

Do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych zobowiązani są także podatnicy dokonujący zapłaty należności na rzecz podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

Jeżeli łączna kwota wymagalnych świadczeń w roku podatkowym przekracza 100 000 zł, podmiot zawierający umowę spółki o wartości wkładów przekraczających 100 000 zł lub umowę wspólnego przedsięwzięcia, którego wartość przekracza 100 000 zł z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Lokalną dokumentację cen transferowych podatnicy sporządzają dla transakcji, której wartość przekracza w roku obrotowym:

 • 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowej lub transakcji finansowej,
 • 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowej lub innej transakcji niż wymienione.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Podmioty powiązane  zobligowane do  sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych muszą dołączyć grupową dokumentację cen transferowych, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł.

Jaka jest zasada ustalania ceny rynkowej dla dokumentacji cen transferowych?

Podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią, wybraną spośród pięciu metod ustalania ceny rynkowej.

Składanie oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

W dokumencie składanym do Urzędu Skarbowego podmioty powiązane oświadczają, że sporządziły lokalną dokumentację cen transferowych oraz oświadczają, że ceny transferowe są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Ustawa określa przypadki kiedy nie wystąpi obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Od 2019 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych nie będą podlegały umowy spółek osobowych. Nie oznacza to jednak braku możliwości weryfikacji przez organy podatkowe „rynkowości” ustalonej struktury udziału w zyskach spółek osobowych, zawiązanych przez podmioty powiązane.

Korekta cen transferowych

Podatnicy mogą dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

 • w transakcjach kontrolowanych, realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego  spełnione zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane,
 • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktyczne poniesione koszty lub uzyskane przychody,  będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty  niepowiązane wymaga dokonania korekty cen transferowych,
 • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik,
 • – podmiot  powiązany, o którym mowa w art. 23q pkt. 3 ustawy o PIT oraz art. 11e pkt. 3 ustawy o CIT ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Sposób prezentacji w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym.

Dokumenty źródłowe – umowy, faktury, inne dokumenty.

Informacja o grupie podmiotów powiązanych:

 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził dokumentację,
 • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych,
 • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę,
 • opis posiadanych przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych.

  Masz pytania dotyczące cen transferowych? Napisz do nas.  Masz pytania?

  Skontakuj się z naszym ekspertem:
  Małgorzata Lorenc

  Doradca podatkowy

  tel: 575 375 975 
  [email protected]

  Pobierz DARMOWEGO
  e-booka podatkowego

  Pobierz zupełnie za darmo niesamowite opracowanie przybliżające zagadnienia spółek z o.o.

  Pozostańmy
  w kontakcie