gru
9
2022

Zmiana sposobu reprezentacji spółki

Zmiana sposobu reprezentacji spółki:

  • wniosek KRS Z3 wypełniony elektronicznie w systemie;
  • protokół notarialny z uchwałą zmieniającą umowę spółki – wpisuje się tylko numer CREWAN;
  • tekst jednolity umowy spółki (jeśli nie został umieszczony w protokole notarialnym).

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. 

Wygaśnięcia mandatu członka 

Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku powołania Członka Zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

Oczywiście w przypadku okoliczności takich jak śmierć, rezygnacja albo odwołanie ze składu Zarządu – mandat Członka również wygasa. 

Samodzielna rezygnacja ze stanowiska w Zarządzie powoduje wygaśnięcie mandatu bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek uchwały o odwołaniu, skuteczną z chwilą dojścia do spółki i wywołującą skutki bez jej przyjęcia. Powoduje ona utratę statusu Członka Zarządu i nie wymaga odwołania go przez właściwy organ spółki.

Z całą pewnością bowiem skuteczność oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz odwołania z funkcji nie jest zależna od dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny, oznacza to, że potwierdza istniejący stan rzeczy. Wpis taki zatem nie jest decydujący w rozstrzygnięciu o tym, czy osoba jest Członkiem Zarządu.   

WAŻNE!

do 9 grudnia 2022 r. § 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. 

Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Zarząd składa się z minimum jednego Członka, ale mogą być do niego powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek Zarządu może być odwołany uchwałą wspólników. 

 

 ______________

💎 Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości dla Twojej spółki. Obsługujemy spółki powyżej 1 mln zł obrotu rocznie.
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975
Kategoria: Porady • 9 grudnia 2022

Pozostańmy
w kontakcie