lis
14
2022

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Przez pewien okres nie chcesz prowadzić działalności gospodarczej w spółce? Masz kryzys finansowy lub wyjeżdżasz na dłuższy czas?

Wtedy proponujemy naszym Klientom zawieszenie Spółki.
Spółkę można zawiesić na 24 miesiące od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd o jej zawieszeniu.
Zawiesić można spółkę tylko wtedy, jeśli na dzień jej zawieszenia w spółce nie jest zatrudniony żaden
pracownik.

Spółkę zawiesza się składając wniosek o jej zawieszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do wniosku należy dołączyć uchwałę Zarządu o zawieszeniu oraz oświadczenie Zarządu o tym, że Spółka nie zatrudnia pracowników. Wniosek podpisuje cały Zarząd spółki.
Od wniosku o zawieszenie Sąd Rejestrowy nie pobiera żadnych opłat. Jeżeli chcesz wznowić działalność gospodarczą spółki przed upływem 24 miesięcy, wystarczy nowa uchwała Zarządu o wznowieniu działalności i złożenie jej w Sądzie.

Po upływie 24 miesięcy Sąd z urzędu odwiesza działalność i wpisuje w rejestrze przedsiębiorców
wzmiankę o wznowieniu wykonywania działalności. Ale nie martw się. Ponownie możesz złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej spółki na okres 24 miesięcy.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego o zawieszeniu spółki ma charakter deklaratoryjny. Co to znaczy?
Wpis deklaratoryjny do KRS oznacza, że uchwała podjęta przez Zarząd wywołuje skutek zawieszenia z
dniem podjęcia uchwały. Wpis do KRS jedynie potwierdza, że działalność spółki zostaje zawieszona.

A co z podatkami i księgowością w trakcie zawieszenia spółki?

 

 

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

Katowice dnia 15.11.2022 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI
ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podejmuje uchwałę o zawieszeniu
działalności gospodarczej Spółki od dnia 31.12.2022 na okres 24 miesięcy.

………………………………                                                                                                                                ……………………………………..
Prezes Zarządu                                                                                                                             Wiceprezes Zarządu

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW PRZEZ SPÓŁKĘ

Katowice dnia 15.11.2022
Oświadczenie
o niezatrudnianiu pracowników
Działając w imieniu ABC spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS nr ………………………… Zarząd
Spółki oświadcza że na dzień zawieszenia Spółka nie zatrudnia pracowników w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
……………………………………………..                                                                                                               …………………………………………..
Prezes Zarządu                                                                                                                              Wiceprezes Zarządu

 

 
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975
Kategoria: Porady • 14 listopada 2022

Pozostańmy
w kontakcie