Specjalizujemy się w obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej Spółek Akcyjnych

  • Doradzamy jakie zapisy zamieścić w statucie Spółki Akcyjnej, jak emitować akcje
  • Obsługujemy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
  • Przygotowujemy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Prowadzimy księgowość Spółki Akcyjnej
  • Sporządzamy sprawozdania finansowe
  • Dokonujemy analizy finansowe i podatkowe Spółki

Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał wynoszący minimalnie 100 000 złotych.

Spółka akcyjna posiada kapitał zakładowy utworzony z wkładów akcjonariuszy, który jest ustalony w statucie i podzielony na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawę nabycia praw akcjonariusza.

Spółka akcyjna to spółka, która prowadzi działalność gospodarczą o dużym zapotrzebowaniu na kapitał inwestycyjny. Zakładając spółkę akcyjną można pozyskiwać duży kapitał od szerokiego kręgu inwestorów.

Akcjonariuszami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Kapitał inwestycyjny spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej jest to suma wartości nominalnej akcji, objęta i wpłacona przez akcjonariuszy przy zawiązaniu Spółki Akcyjnej.

W trakcie swojej działalności w zależności od zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny, Spółka Akcyjna może emitować dalsze akcje.

Emitując akcje, można ustalić wartość sprzedaży akcji wyższą niż jej wartość nominalna. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony jedynie o część wartości wkładu pieniężnego, a nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną wyemitowanych akcji (tzw. agio) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka Akcyjna może tez emitować obligacje.

Akcja jako papier wartościowy spółki akcyjnej

Akcja jest papierem wartościowym dokumentującym prawo udziałowe akcjonariusza. Akcjonariusz może władać dokumentem akcji (akcja na okaziciela) albo być oznaczonym imiennie w treści tego dokumentu (akcje imienne).

Akcje mogą stanowić współwłasność z różnych tytułów np. spadkobrania. Współwłasność akcji może być współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną, na przykład jeżeli akcja przysługuje małżonkom albo wspólnikom spółki cywilnej.

Dokumenty akcji są niepodzielne. Spółka nie może wydawać więcej dokumentów akcyjnych niż jest to określone w statucie.

Przeniesienie praw z akcji przez akcjonariusza spółki akcyjnej

Sposób przeniesienia praw z akcji zależy od tego, czy inkorporowane są w akcji imiennej czy w akcji na okaziciela. Aby rozporządzenie akcją było skuteczne (sprzedaż, darowizna) potrzebna jest umowa sprzedaży akcji jako umowa zobowiązująca.

Prowadzenie Spółki Akcyjnej wymaga specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej, pełnej rachunkowości, publikacji rocznych raportów finansowych oraz obowiązek audytu.

Nabywanie przez spółkę akcyjną własnych akcji

Według przepisów kodeksu spółek handlowych Spółka Akcyjna nie może być własnym akcjonariuszem.

Od zakazu nabywania własnych akcji kodeks spółek handlowych wprowadza jednak wiele wyjątków. Celem szczegółowej regulacji kodeksowej jest przeciwdziałanie ryzyku naruszenia interesów wierzycieli spółki, akcjonariuszy oraz samej spółki.

Spółka Akcyjna może zatem nabyć własne akcje w celu:

  • zapobieżenia szkodzie zagrażającej spółce bezpośrednio i w sposób poważny
  • zaoferowania do nabycia akcji pracownikom Spółki Akcyjnej
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji Spółki Akcyjnej rachunkowo oraz zgodnie z założeniami kodeksowymi nie jest sprawą łatwą

Możesz spokojnie powierzyć prowadzenie spółki Akcyjnej naszej Kancelarii.

W naszej działalności skupiamy się na obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej spółek akcyjnych.

Doradzamy jakie zapisy zamieścić w statucie Spółki Akcyjnej, jak emitować akcje, piszemy regulaminy działania organów Spółki, a więc regulaminy działania Zarządu i Rady Nadzorczej. Sporządzamy także umowy zawierane pomiędzy akcjonariuszami, obsługujemy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, przygotowujemy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prowadzimy księgowość Spółki Akcyjnej, sporządzamy sprawozdania finansowe, dokonujemy analiz finansowych i podatkowych Spółki.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?