Łączenie spółek

Łączenie się spółek jest konsolidacją kapitałową, majątkową i organizacyjną prowadzącą do połączenia się dwóch lub więcej spółek poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.
W przypadku łączenia się spółek, udziały lub akcje przypadają wspólnikom spółek przejmowanych lub łączących się przez zawiązanie nowej spółki.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przekształcaniu spółek doradzimy każdemu przedsiębiorcy, która forma połączenia jest dla niego najkorzystniejsza pod względem gospodarczym, prawnym i podatkowym oraz co zrobić żeby koszty przedsięwzięcia i zapłacony podatek nie były nadmiernie wysokie. 
Również spółki osobowe mogą łączyć się ze spółkami kapitałowymi poprzez przejęcie jak i poprzez zawiązanie nowej spółki, przy czym w tym przypadku połączenie może nastąpić jedynie poprzez zawiązanie nowej spółki którą musi być spółka kapitałowa. 

Podział spółek

Podział spółki polega na rozdzieleniu majątku spółki dzielonej pomiędzy inne spółki istniejące lub nowo zawiązane albo na wydzieleniu części majątku spółki dzielonej i przeniesienia go na inną spółkę lub na inne spółki.
W przypadku podziału spółki korzyści ekonomiczne w postaci udziałów lub akcji - to jest majątek spółki dzielonej - przypada wspólnikom spółki przejmującej. 
Podział spółki może być dokonany poprzez:

  • przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne spółki w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej
  • przejęcie i zawiązanie nowej spółki
  • wydzielenie polegające na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną.

Przekształcanie spółek

Regulacja przekształcenia spółek wymaga dużej wiedzy z zakresu przepisów kodeksu spółek handlowych, przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa podatkowego.
Doradzamy jak najkorzystniej przekształcić istniejące przedsiębiorstwo.
Wskazujemy jakie konfiguracje podmiotowe, w ramach której mogą nastąpić zmiany formy prawnej spółek, są najkorzystniejsze.
Pomożemy przekształcić: 

  • spółkę osobową w spółkę kapitałową
  • jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową
  • spółkę kapitałową w spółkę osobową
  • spółkę kapitałową w inną spółkę kapitałową
  • spółkę osobową w inną spółkę osobową

Likwidacja i rozwiązanie spółki

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”
Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Oznacza to, że członkowie zarządu co do zasady automatycznie stają się likwidatorami, ale nie zwalnia to z obowiązku zgłoszenia ich jako likwidatorów na odpowiednich formularzach do sądu rejestrowego, ponieważ nastąpiła zmiana reprezentacji. 
Jeżeli przedsiębiorca nie jest zdecydowany czy rozpocząć likwidację spółki, może zawiesić działalność gospodarczą spółki poprzez zawieszenie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym na okres dwóch lat.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?