Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń

  • Przygotowujemy akty założycielskie i statuty
  • Przygotowujemy dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Prowadzimy księgowość z podziałem na działalność statutową i gospodarczą
  • Przygotowujemy wymagane sprawozdania

Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci na prawidłowe prowadzenie Fundacji lub Stowarzyszenia.

 

 

Na Fundacjach i Stowarzyszeniach ciążą obowiązki rejestracyjne, księgowe, sprawozdawcze i podatkowe zarówno tych prowadzących jak i nie prowadzących działalność gospodarczą.

Istotna jest wiedza o tym, co rozumie się przez działalność gospodarczą i działalność statutową. Zwłaszcza, że nieprowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że fundacja lub stowarzyszenie muszą prowadzić swoją działalność statutową nieodpłatnie.
Fundator przygotowuje akt fundacyjny, który powinien mieć formę aktu notarialnego.

Założyciele stowarzyszenia na zebraniu założycielskim podejmują decyzję o założeniu stowarzyszenia. Zarówno Fundacja jak i Stowarzyszenie zobowiązane są do posiadania statutu.

Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych. Członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenia dzielą się na Stowarzyszenia zwykłe i Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

W jaki sposób tworzone jest stowarzyszenie?

  • Stowarzyszenie musi założyć co najmniej siedem osób, które uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia
  • Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej trzy osoby
  • Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie
  • Obligatoryjne zapisy statutu Stowarzyszenia określone są w Ustawie o Stowarzyszeniach
  • Co najmniej trzy Stowarzyszenia mogą założyć związek Stowarzyszeń

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd Stowarzyszenia wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej. Dlatego stanowią uproszczoną formę Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Cechą charakterystyczną Stowarzyszenia zwykłego jest odpowiedzialność każdego członka Stowarzyszenia za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie ze Stowarzyszeniem oraz innymi członkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Wniosek o wpis do ewidencji Stowarzyszenie składa do Organu nadzorującego Stowarzyszenie.

Majątek stowarzyszenia

Majątek stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie zobowiązane jest przeznaczyć na cele statutowe i nie może być podzielone pomiędzy między członków Stowarzyszenia.

Fundacje - pojęcie fundacji i sposób jej ustanowienia

Fundację ustanawia Fundator dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, na przykład ochrony zdrowia, rozwoju nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne lub osoby prawne. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Polski.

Fundacja działa na podstawie Ustawy o Fundacjach oraz na podstawie uchwalonego dla Fundacji statutu. Podlega również obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą jej wpisania, uzyskuje osobowość prawną.

Działalność statutowa i działalność gospodarcza fundacji

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości wymienionym w akcie notarialnym o jej ustanowieniu.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Dodatkowo, fundacja może również czerpać dochody ze zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji, z pożytków majątku nieruchomego i ruchomego, z pożytków z innych praw majątkowych, z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji, z dotacji z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej - dla realizacji celów statutowych.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służących realizacji celów, dla których została powołana.

Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego

Fundacji może uzyskać dodatkowy statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które taki status uzyskały nazwane są organizacjami pożytku publicznego (OPP).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje działalność pożytku publicznego jako "działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie".

Status OPP może uzyskać organizacja działająca nieprzerwanie przez 2 lata.

Status uzyskania przez Fundację Organizacji Pożytku Publicznego musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność pożytku publicznego musi być taka sama jak działalność określona w statucie Fundacji.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Na rzecz organizacji pożytku publicznego każda osoba fizyczna i prawna może przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym.

Natomiast osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą mogą w trakcie roku podatkowego przekazywać darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i odejmować kwoty darowizn od dochodu w trakcie roku podatkowego.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?