Masz problemy z zawarciem prawidłowej umowy z członkiem zarządu ? 
Pomiędzy spółką a członkiem zarządu mogą być zawierane 

  • umowy związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu - to jest  umowa o pracę w spółce,  umowa o zarządzanie spółką
  • inne umowy z członkiem zarządu  np. umowa najmu, sprzedaży, przelewu - cesji wierzytelności. 

Nie wiesz jak prawidłowo zawrzeć umowę pomiędzy jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem a spółką ?
Co zrobić kiedy członkowie zarządu przekroczyli uprawnienia kodeksowe lub statutowe do zawierania umów w imieniu spółki ?

Nie wiesz czy emisja akcji w spółce akcyjnej jest zgodna z przepisami kodeksu spółek handlowych i zapisami statutu ?  
Zastanawiasz się :

  • jakie uprawnienia z udziałów lub akcji uprzywilejowanych mają udziałowcy ?  
  • jak zamienić obligacje na akcje i co gwarantują obligacje z prawem pierwszeństwa ?
  • kiedy udziałowcy lub akcjonariusze mogą wytoczyć powództwo przeciwko spółce o odszkodowanie ?  

Aby uniknąć konsekwencji i sporów sądowych wynikających  z nieprawidłowego zawarcia umów
skonsultuj z nami każdą umowę. Przygotujemy odpowiednią treść umowy i będziemy czuwać nad prawidłowym stosowaniem umowy w spółce. 

Żeby uniknąć zbędnych sporów sądowych przygotujemy i wdrożymy w spółce regulaminy działania Zarządu, regulaminy działania Rady Nadzorczej. 

Zwołaj i poprowadź przy naszej pomocy zgromadzenie wspólników, żeby udziałowcy nie mieli 
podstaw do zaskarżenia uchwał zgromadzenia  do sądu.

Twoja spółka powinna mieć taką umowę założycielską lub należy umowę spółki zmienić w taki sposób, żeby wyeliminowała ryzyko sporów sądowych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a organami spółki.  

Zadysponuj swoimi udziałami w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób poprzez odpowiedni zapis w umowie spółki i sporządzenie zapisu testamentowego. 

Czy prowadzenie jedno-osobowej działalności gospodarczej lub dwu-osobowej spółki cywilnej jest najbardziej bezpieczną i ekonomiczną formą działalności gospodarczej ?

Przygotuj się profesjonalnie do sukcesji firmy poprzez przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową lub ustanowienie zarządu sukcesyjnego oraz spisanie odpowiedniego testamentu u notariusza.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?