Masz problemy z zawarciem prawidłowej umowy z członkiem zarządu? 

Pomiędzy spółką a członkiem zarządu mogą być zawierane:

  • umowy związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu - to jest umowa o pracę w spółce, umowa o zarządzanie spółką
  • inne umowy z członkiem zarządu np. umowa najmu, sprzedaży, przelewu - cesji wierzytelności. 

Nie wiesz jak prawidłowo zawrzeć umowę pomiędzy jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, a spółką?

Co zrobić kiedy członkowie zarządu przekroczyli uprawnienia kodeksowe lub statutowe do zawierania umów w imieniu spółki?

Nie wiesz czy emisja akcji w spółce akcyjnej jest zgodna z przepisami kodeksu spółek handlowych i zapisami statutu?

Zastanawiasz się:

  • jakie uprawnienia z udziałów lub akcji uprzywilejowanych mają udziałowcy?
  • jak zamienić obligacje na akcje i co gwarantują obligacje z prawem pierwszeństwa?
  • kiedy udziałowcy lub akcjonariusze mogą wytoczyć powództwo przeciwko spółce o odszkodowanie?

Aby uniknąć konsekwencji i sporów sądowych wynikających z nieprawidłowego zawarcia umów skonsultuj z nami każdą umowę. Przygotujemy odpowiednią treść umowy i będziemy czuwać nad prawidłowym stosowaniem umowy w spółce. 

Żeby uniknąć zbędnych sporów sądowych przygotujemy i wdrożymy w spółce regulaminy działania Zarządu, regulaminy działania Rady Nadzorczej. 

Zwołaj i poprowadź przy naszej pomocy zgromadzenie wspólników, żeby udziałowcy nie mieli podstaw do zaskarżenia uchwał zgromadzenia do sądu.

Twoja spółka powinna mieć taką umowę założycielską lub należy umowę spółki zmienić w taki sposób, żeby wyeliminowała ryzyko sporów sądowych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami, a organami spółki.

Zadysponuj swoimi udziałami w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób poprzez odpowiedni zapis w umowie spółki i sporządzenie zapisu testamentowego. 

Czy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub dwuosobowej spółki cywilnej jest najbardziej bezpieczną i ekonomiczną formą działalności gospodarczej?

Przygotuj się profesjonalnie do sukcesji firmy poprzez przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową lub ustanowienie zarządu sukcesyjnego oraz spisanie odpowiedniego testamentu u notariusza.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?