Zakładamy spółki handlowe. Przygotowujemy statuty i umowy zgodne z potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorcy.

 1. Czy wiesz, że możesz utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wnosząc jako wkład (aport) swoją działalność gospodarczą i zapłacić niższy podatek od założenia spółki?
 2. Czy wiesz, że działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji urzędu miasta, a także spółki cywilne, spółki jawne oraz wszystkie spółki prawa handlowego możesz dowolnie przekształcać oraz łączyć w inne spółki handlowe?
 3. Czy wiesz, że możesz podzielić swoją handlową spółkę na dwie odrębne spółki handlowe?
 4. Czy wiesz, że dla celów podatkowych korzystnie jest utworzyć podatkową grupę kapitałową wraz z innymi spółkami?

 

 

Naszym zadaniem jest pomoc przy zakładaniu, łączeniu, przekształcaniu, dzieleniu i likwidacji spółek. Stosujemy zasady optymalizacji podatkowej przy procedurach tworzenia i przekształcania dotyczących spółek.

Doradzamy jak korzystnie sprzedać/kupić przedsiębiorstwo/spółkę lub udziały w przedsiębiorstwie/spółce.
W zależność od formy prawnej firmy, możesz sprzedać/kupić udziały, akcje, swoje prawa i obowiązki jako wspólnika w spółce osobowej oraz aktywa przedsiębiorstwa lub całe przedsiębiorstwo. Każdy rodzaj sprzedaży i kupna jest w inny sposób opodatkowany.
Doradzamy w trakcie nabywania całych przedsiębiorstw albo kontrolnych pakietów udziałów i akcji w innych spółkach. Pomagamy pozyskać do spółek inwestorów. 

Jeżeli myślisz o sukcesji swojej firmy, decydujesz się na zapis testamentowy udziałów lub planujesz zrobić darowiznę za życia skorzystaj z naszej pomocy.

Dlaczego spółka handlowa jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej?

Gdy koszty transakcyjne prowadzenia działalności są za wysokie, istnieje konieczność zastosowania alokacji zasobów jakim jest spółka handlowa. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów.

Spółki osobowe

Spółkami osobowymi są następujące spółki handlowe

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna

Spółki osobowe nie są osobami prawnymi. Spółka osobowa prowadzi działalność pod własną firmą.

Spółki kapitałowe

Spółkami kapitałowymi są dwie spółki handlowe

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Z chwilą zawarcia umowy założycielskiej spółki, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby obejmujące akcje stają się wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej. Z chwilą wpisu do rejestru, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna uzyskują osobowość prawną.

Kapitałowa spółka handlowa działa poprzez swoje organy przyjmując dualistyczny model realizacji funkcji zarządczych poprzez organy spółki, a mianowicie zarząd, radę nadzorczą jak również komisję rewizyjną.

Szczególne postacie spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych

Jednoosobową spółką handlową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały zostały objęte przez jednego wspólnika.

Jednoosobowa spółka akcyjna jest spółką, w której wszystkie akcje zostały objęte przez jednego akcjonariuszami.

Rejestracja spółek handlowych w rejestrze przedsiębiorców

Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się wszystkie spółki handlowe. Do postępowania w sprawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy ustawy o KRS.

Firma spółki

 1. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera i dodatkowe oznaczenie „partner” lub „partnerzy”.
 2. Firma spółki komandytowej powinna zawierać oznaczenie „spółka komandytowa” które może być używana w skrócie sp.k.
 3. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego z komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.
 4. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od swobodnego wyboru firmy spółki.

Również akcjonariusze mogą swobodnie ustalać firmę spółki akcyjnej.

Kodeks spółek handlowych przewiduje w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych obowiązek posługiwania się dodatkiem „w organizacji„. Prawo do posługiwania się tym dodatkiem ustaje automatycznie z chwilą gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna zostanie ostatecznie wpisana do rejestru

Spółka w likwidacji

Wszystkie spółki handlowe podlegają likwidacji. Spółki osobowe prowadzą tą likwidację według przepisów o spółce jawnej z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która likwidację przeprowadza według przepisów o spółce akcyjnej.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna podlegają likwidacji w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka handlowa a przedsiębiorstwo

Kodeks spółek handlowych w wielu miejscach zawiera wzmiankę o przedsiębiorstwie. Odnosi się to przede wszystkim do wszystkich spółek osobowych. Wymogu prowadzenia przedsiębiorstwa nie wprowadza natomiast Kodeks Spółek Handlowych w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna z reguły będą prowadzić przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?