Spółka komandytowa

 • Przygotowujemy projekty aktów notarialnych umów założenia spółki komandytowej wraz z umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie komplementariuszem spółki komandytowej.
 • Przygotowujemy projekty aktów notarialnych umów założenia spółki akcyjnej wraz z umową spółki komandytowej.
 • Rejestrujemy spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące komplementariuszami oraz spółki komandytowo-akcyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym i ZUS.
 • Prowadzimy księgowość spółek komandytowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem oraz księgowość spółek komandytowo-akcyjnych.
 • Przygotowujemy rozliczenia podatkowe wspólne i osobne dla każdej z tych spółek.

Pojęcie spółki komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa jest spółką osobową zawierającą elementy kapitałowe.

Chodzi mianowicie o formę organizacyjną, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, a komandytariuszem jest wspólnik tej spółki.

Komandytariusz-wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki w sposób ograniczony i pozbawiony jest prawa do reprezentacji spółki i do prowadzenia jej spraw.

Dwa rodzaje wspólników w spółce komandytowej

Spółkę komandytową wyróżnia spośród innych spółek handlowych fakt funkcjonowania w niej dwóch rodzajów wspólników. Wspólników musi być minimum dwóch, co najmniej jeden z nich musi być komplementariuszem i co najmniej jeden komandytariuszem.

Dwa sposoby tworzenia spółki komandytowej

Spółka komandytowa może powstać przez założenie bądź przez przekształcenie.

W spółkę komandytową może się przekształcić spółka cywilna oraz osobowe i kapitałowe spółki handlowe. Należy odróżnić wkład komandytariusza od sumy komandytowej. Wkład wnoszony do spółki może być od sumy komandytowej niższy, może być jej równy lub może ją przewyższać.

Status prawny komplementariusza w spółce komandytowej

Komplementariuszami mogą być wszelkie podmioty a więc osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. Komplementariuszem nie może być osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych.

Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Każdy komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Każdy komplementariusz ma prawo dodo reprezentowania spółki. Jest więc jej przedstawicielem ustawowym.

Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Status prawny komandytariusza w spółce komandytowej

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli w sposób ograniczony.

Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli spółki. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Komandytariusz odpowiada bez ograniczenia:

 • w przypadku zamieszczenia nazwiska komandytariusza lub firmy (nazwy) w firmie spółki
 • za skutki czynności prawnej dokonanej przez siebie w imieniu spółki bez umocowania
 • za skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu spółki bez ujawnienia

Komandytariusz nie ma ustawowego prawa do występowania w imieniu spółki. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Uprawnienia kontrolne w spółce komandytowej

Komandytariusz ma prawo żądać wglądu do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia ich rzetelności.

Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do swojego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka komandytowo-akcyjna adresowana jest w szczególności do średnich przedsiębiorców. Łączy cechy spółki akcyjnej jak i komandytowej.

W spółce komandytowo-akcyjnej musi uczestniczyć co najmniej dwóch wspólników o zróżnicowanej pozycji prawnej, to jest, co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden akcjonariusz.

Do elementów kapitałowych spółki można zaliczyć uczestnictwo w spółce wspólników (akcjonariusz) nie ponoszących odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

Spółka komandytowo-akcyjna ma również cechy spółki kapitałowej.

Spółka jako spółka akcyjna ma możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Natomiast jako spółka komandytowa gwarantuje komplementariuszom wpływ na kierowanie spółką.

Jednocześnie jest spółką osobową, a ponieważ nie ma osobowości prawnej, wspólnicy unikają podwójnego opodatkowania.

Prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja należy do komplementariuszy.

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka może powstać w sposób pierwotny przez założenie spółki w drodze umowy notarialnej albo w sposób następczy w drodze przekształcenia innej spółki handlowej lub spółki cywilnej.

 • Status prawny komplementariusza ma naturę osobową
 • Status prawny akcjonariusza ma naturę kapitałową i wyznaczany jest przez brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Wkłady komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Komplementariusz może wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy, co oznacza, że komplementariusz jest zobowiązanym do wniesienia wkładu na fundusz charakterystyczny dla spółek osobowych jednocześnie dysponując uprawnieniem do wniesienia wkładu dodatkowo na kapitał zakładowy. Wskutek wniesienia wkładu również na kapitał zakładowy, komplementariusz uzyskuje podwójny status stając się równolegle akcjonariuszem spółki.

Wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Komplementariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wszystkich swoich wkładów wniesionych do spółki.

Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej

Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentuje komplementariusz. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Zasadą jest, że każdy komplementariusz ma zarówno prawo jak i obowiązek prowadzić sprawy spółki.

Walne Zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze oraz wszyscy komplementariusze, a więc również ci którzy nie mają statusu akcjonariusza.

Natomiast prawo głosu na walnym zgromadzeniu przysługuje tylko tym wspólnikom (akcjonariuszom i komplementariuszom) którzy mają objęte akcje.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej

 • Za zobowiązania spółki odpowiada każdy komplementariusz (także ten, który ma równocześnie status akcjonariusza)
 • Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia za cały dług spółki i całym swoim majątkiem. Każdy komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi komplementariuszami oraz ze spółką
 • Odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny
 • Akcjonariusz nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki
 • Komplementariusze odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki

Regulacja spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie art.126 kodeksu spółek handlowych odsyła odpowiednio do przepisów:

 1. Spółki jawnej w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno między sobą, wobec akcjonariuszy jak i wobec osób trzecich.
 2. Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się odpowiednio do wkładów komplementariuszy, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy.
 3. Spółki akcyjnej – w pozostałych sprawach, w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?