Doradzimy jak zainwestować zysk w spółce

 • dokonamy analizy przychodów i kosztów w okresie miesięcznym i rocznym
 • pomożemy w optymalizacji podatkowej zdarzeń gospodarczych w spółkach
 • reprezentujemy spółki w kontaktach z urzędem skarbowym, ZUS i państwową inspekcją pracy również podczas kontroli
 • napiszemy odwołania od decyzji skarbowych oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego sądu administracyjnego w Warszawie
 • będziemy pełnomocnikami zarządów spółek podczas sądowych procesów administracyjnych
 • Przeprowadzamy audyty prawno-podatkowe w formie podatkowej kontroli doradczej

 

 

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy jest audytem wewnętrznym. Przedmiotem audytu podatkowego mogą być objęte wszystkie podatki lub wybrane obszary działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie.

Audyt podatkowy ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. Wskazuje obszary w działalności gospodarczej, w których możliwe są oszczędności podatkowe, planuje dalszą politykę podatkową firmy (logistyka podatkowa), pozwala na wykrycie błędów i nieprawidłowości popełnionych przez działy finansowo – księgowe.

Zakres usług audytu podatkowego to kontrola:

 • podatku od towarów i usług
 • ryzyka wplątania w karuzelę podatkową
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • cła
 • podatku akcyzowego,
 • podatków i opłat lokalnych
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od czynności cywilno-prawnych
 • podatku od spadków i darowizn

Zakres usług audytu prawnego to analiza działalności przedsiębiorstwa na potrzeby przekształcenia, sukcesji, restrukturyzacji, czy też wejścia inwestora. To także analiza wynikająca ze struktury podmiotów powiązanych z udziałem przedsiębiorstwa, celowości i prawidłowości inwestycji kapitałowych oraz analiza umów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Procedury audytu podatkowego obejmują

 • kontrolę rejestrów i deklaracji podatku VAT,
 • przychodów, kosztów, ich kwalifikacji, ewidencji i rozliczeń w podatkach dochodowych
 • kontrolę dokumentacji pracowniczej, rozliczeń ZUS, PIT i innych tytułów publicznoprawnych. 

Audyt podatkowy obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (w szczególności faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji, ksiąg podatkowych) dotyczącej badanego zagadnienia.

Wynik audytu podatkowego

Błędy ujawnione w trakcie audytu podatkowego, a przed kontrolą skarbową, pozwalają na złożenie korekt w podatku dochodowym, podatku VAT, a także innych podatkach.

Audyt podatkowy zakończony zostaje raportem bądź prezentacją w której znajduje się opis przeprowadzonych czynności, zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Raport z audytu podatkowego zawiera:

 • diagnozę nieprawidłowości
 • diagnozę operacji gospodarczych rodzących ryzyka podatkowe
 • rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować ryzyka podatkowe
 • ocenę kwalifikacji podatkowej w odniesieniu do wskazanych operacji gospodarczej

Korzyści i skuteczność audytu prawno-podatkowego

Efektem końcowym audytu prawno-podatkowego są korekty ujawnionych błędów i przeoczeń. W wydanej opinii audytor podatkowy wskazuje przeoczenia i niedopełnienia obowiązków, które stanowią ryzyko rozliczeń zobowiązań publicznoprawnych.

Audyt pomaga zastąpić problemy podatkowe i prawne bezpiecznymi rozwiązaniami. Dodatkowo wskazuje sposoby które usprawnią bieżące rozliczanie podatków w firmie.

Współpraca po zakończeniu audytu podatkowego

Współpraca poaudytowa

Po zakończeniu audytu podatkowego proponujemy nawiązanie stałej współpracy z naszą Kancelarią w zakresie całościowych lub wyrywkowych kontroli prawno-podatkowych, których celem będzie eliminacja błędów podatkowo-księgowych w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także organizacja prawna przedsiębiorstwa i zawierane umowy z podmiotami powiązanymi. Taka współpraca jest szczególnie ważna ze względu na zmieniające się często przepisy prawa podatkowego i zmieniające się równie często interpretacje prawno-podatkowe.

Przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę i pamiętać, że rozwiązania prawno-podatkowe stosowane w trakcie pierwszego audytu podatkowego nie zawsze będą aktualne w następnych okresach podatkowych w dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Audyt podatkowy kosztem firmy

Wydatki na audyt podatkowy są kosztami pośrednimi i wiążą się one z funkcjonowaniem oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa jako całości. Również organy podatkowe potwierdzają, że koszty pośrednie takie jak audyt prawno-podatkowy stanowią koszt uzyskania przychodu. Dlatego też należy uznać, że zarówno w sytuacji gdy audyt jest obowiązkowy, jak i dobrowolny, stanowi on koszt. Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów w piśmie z 26 kwietnia 2002 r.

Od usług audytu bez względu na to, czy był obligatoryjny, czy fakultatywny, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Audyty podatkowe opracowujemy w oparciu o orzecznictwo WSA NSA i TSUE oraz praktykę polskich organów podatkowych i Ministerstwa Finansów.

Audyt podatkowy lub audyt prawno-podatkowy jest przeprowadzany po zawarciu stosownej umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a Kancelarią Prawno-Podatkową w siedzibie Kontrahenta bądź w siedzibie Kancelarii na podstawie przekazanych dokumentów.

W imieniu przedsiębiorców sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego przyszłych zdarzeń gospodarczych.

Podstawą naszego audytu podatkowego są aktualne interpretacje krajowej administracji skarbowej oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

W ramach doradztwa podatkowego reprezentujemy przedsiębiorców i zarządy Spółek przed organami kontroli skarbowej w charakterze pełnomocników.

Sporządzamy skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentujemy przedsiębiorców i zarządy spółek przed sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocników procesowych.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?