Podatki w spółce komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej są najczęściej komandytariusze - osoby fizyczne i komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak są opodatkowane dochody wspólników w spółce komandytowej?

Wspólnicy komandytariusze i komplementariusz płacą podatek dochodowy od dochodów spółki. Jeżeli komandytariuszami są osoby fizyczne, to w spółce komandytowej unikają oni dwukrotnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie podatku dochodowego od dywidendy wspólników (jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Dlatego należy pamiętać o zgłoszeniu komandytariuszy - osób fizycznych do podatku dochodowego liniowego 19%. Komplementariusz - osoba prawna, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, płaci podatek dochodowy w wysokości 9% od dochodu spółki.

Jeżeli komandytariuszem i komplementariuszem są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to każdy ze wspólników płaci 9% podatek dochodowy.

Reprezentacja spółki komandytowej

Komplementariuszem w spółce jest ten wspólnik, który reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy spółki. Natomiast komandytariusz może być tylko prokurentem lub pełnomocnikiem spółki. W spółce komandytowej nie ma zarządu jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd tej spółki reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytową.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki komandytowej

W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki.

Od sumy komandytowej należy odróżnić wkład komandytariusza do spółki. Zgodnie z kodeksem handlowym komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu.

Jeżeli wkład do spółki jest większy niż z suma komandytowa lub wkład i suma komandytowa są takie same, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli natomiast wkład jest niższy niż suma komandytowa, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości różnicy pomiędzy wkładem a sumą komandytową.

Egzekucja przeciwko spółce komandytowej

Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki komandytowej w sposób solidarny ze spółką i subsydiarny. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że jeżeli jeden ze wspólników zapłaci zobowiązanie, to drugi wspólnik jest zwolniony z długu

Odpowiedzialność subsydiarna polega na tym że można dochodzić zobowiązania od wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Przeciwko komplementariuszowi, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem, wystarczy wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Komandytariusz jest wolny za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu lub do wysokości różnicy pomiędzy wniesionym wkładem a sumą komandytową

Kiedy komandytariusz odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki

  • Jeżeli w nazwie spółki komandytowej ujawnione jest nazwisko komandytariusza.
  • Za zobowiązania spółki powstałe przed zarejestrowaniem spółki komandytowej
  • Komandytariusz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą

 

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?