Upadłość Spółki

Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może
rozwiązaniem będzie restrukturyzacja, a w ostateczności upadłość.

Oddłużenie przedsiębiorcy
Podstawową zasadą postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców jest umożliwienie uczciwemu
dłużnikowi oddłużenia się (poza obowiązkiem oddania długów i próbą zachowania firmy). Sąd
upadłościowy może orzec o umorzeniu w części lub całkowicie jego zobowiązań.
Niewypłacalność musi jednak wynikać z okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy oraz okoliczności wyjątkowych (np.
zmiana prawa, pożar, klęska żywiołowa). Ponadto przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi rzetelnie
wykonywać nałożone na niego w czasie trwania postępowania upadłościowego obowiązki.

Przesłanki upadłości
Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Kiedy zarząd spółki Powinien stwierdzić niewypłacalność? :
- kiedy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące,
- gdy zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.
Wniosek o upadłość może złożyć sam dłużnik oraz każdy wierzyciel.
w stosunku do spółki z o.o oraz jednostek każdy, kto na podstawie umowy spółki ma prawo do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami
w stosunku do spółki z o.o będącej w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów
w stosunku do spółki z o.o wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o
Art. 299 kodeksu spółek handlowych ustanawia odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli egzekucja przeciwko samej spółce jest bezskuteczna, Czyli wtedy kiedy majątek spółki nie wystarcza na spłatę zobowiązań. Członek zarządu może uchronić przed odpowiedzialnością. Musi w tym celu udowodnić, że dopełnił wymaganych przez prawo czynności, mających na celu uchronienie wierzycieli spółki od nieuzasadnionej starty majątkowej. Należy podkreślić, że co do zasady odpowiada on całym swoim majątkiem bez ograniczeń, jeżeli spółka jest niewypłacalna. Co prawda przepisy przewidują wiele wyjątków, jednak odpowiedzialność ta jest poważna.

Najważniejszą czynnością do jakiej jest zobowiązany dłużnik, a która wyklucza jego osobistą odpowiedzialność za długi spółki, jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w okolicznościach i terminie przewidzianym przez przepisy prawa upadłościowego. Najpierw należy ustalić, kiedy sytuacja spółki jest na tyle trudna, że wymaga złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 299 §2 k.s.h., członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości. Ten „właściwy czas” jest szczegółowo regulowany przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe (dalej – „p.u.”). Jest to 30 dni od dnia w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości. Co istotne, zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości jest każdy z członków zarządu wieloosobowego. Nawet w sytuacji gdy zasady reprezentacji spółki wymagają współdziałania np. dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta. Do zaistnienia tej odpowiedzialności nie jest również konieczny wpis członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy jedynie skuteczny akt powołania go na to stanowisko. Dla obowiązku członka zarządu nieistotne są wewnętrzne regulacje spółki, określające podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu, czy też pracownikami spółki.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?