Od stycznia 2021 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nowe opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT.⁣

Na czym polega estoński CIT?⁣
Estoński CIT oznacza, że podatek dochodowy w spółce byłby płacony dopiero w momencie wypłaty zysku.⁣

Podatnicy stracą jednak prawo do ulg podatkowych, takich jak badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych. Prawa do ulg nie wykluczą podatkowe odpisy z nowego funduszu inwestycyjnego.⁣

Spółki będą musiały inwestować.- poprzez zwiększanie wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji (m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu) bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków.⁣

Nakłady na inwestycje będą musiały wzrastać w następujący sposób⁣
15 proc. (nie mniej niż 20 tys. zł) w okresie dwuletnim lub⁣
33 proc. (nie mniej niż 50 tys. zł) w przypadku dużych inwestycji w ciągu czterech lat.⁣


Kto może być płatnikiem estońskiego CIT?⁣

Warunkiem systemu estońskiego będzie, aby przychody spółki nie przekraczały 50 mln zł.⁣

Średnie zatrudnienie w spółce będzie musiało wynosić trzech pracowników niebędących udziałowcami lub akcjonariuszami.⁣

Udziałowcami spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) muszą być wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów (akcji):⁣
- w kapitale innej spółki,⁣
- tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,⁣
- ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną ani innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.⁣
⁣⁣
Estoński CIT będzie wybierany na okresy czteroletnie. Będzie go można stosować przez kolejne cztery lata, o ile podatnik będzie spełniał warunki pozwalające na korzystanie z nowego rozwiązania.⁣

Podstawa opodatkowania będzie oparta na wyniku obliczonym na podstawie prawa bilansowego.⁣

Jeżeli podatnik przekroczy próg 50 mln zł przychodów, ale podejmie decyzję o kontynuowaniu ryczałtu do zakończenia czteroletniego okresu, będzie musiał zapłacić dodatkowy

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?