SIEDZIBA SPÓŁKI
W akcie notarialnym jako siedzibę spółki notariusz oznacza miejscowość. Zmiana
siedziby spółki w obrębie danej miejscowości (np. inna ulica) nie stanowi więc zmiany
siedziby spółki.

Sprawa wygląda jednak inaczej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie widnieje
dokładny adres spółki. Oznacza to, że zmianę trzeba zgłosić do rejestru sądowego i
urzędu skarbowego. W NIP 8 nazywa się to wykreśleniem działalności pod adresem “X” i
prowadzenie działalności pod nowym adresem. Do wpisania adresu (ulicy) siedziby spółki
potrzebna jest umowa najmu.
Często zarząd spółki wynajmuje biuro wirtualne, za wynajem którego dostaje faktury
miesięczne.

Siedziba spółki może być również wynajęta od wspólnika (jego dom/ mieszkanie), ale w
tym przypadku wymagana jest umowa spółki na najem, która będzie zawarta pomiędzy
wspólnikiem i zarządem spółki.

Jeżeli wspólnik spółki jest równocześnie jedynym członkiem zarządu, to należy powołać
do zawarcia umowy spółki pełnomocnika zarządu.
Pełnomocnika powołuje uchwałą zgromadzenie wspólników i może nim być jakakolwiek
osoba fizyczna spoza grona wspólników oraz zarządu.

Spółka, która wynajmuje pomieszczenie na swoją siedzibę (biuro), może prowadzić
dodatkowo działalność gospodarczą w kilku innych punktach i nie muszą to być zawsze
oddziały.

ODDZIAŁ SPÓŁKI
Podstawą utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie
go uchwałą zarządu. Umowa bądź statut spółki powinna przewidywać możliwość
utworzenia oddziału, a jeżeli nie przewiduje, można dokonać stosownych zmian w
umowie/ statucie.

Do KRS należy złożyć odpowiednie dokumenty:
- wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców (formularz KRS-Z3),
- wniosek o wpis oddziału (formularz KRS-ZA),
- uchwałę zarządu o powołaniu oddziału zawierającą co najmniej nazwę i siedzibę,
- potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.
Warto załączyć również dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu, w
którym będzie mieścił się oddział.

Oddział każdej spółki jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia do naczelnika urzędu
skarbowego, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w celu uzyskania numeru NIP,
tylko w przypadku obowiązku funkcjonowania jako:
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- płatnik składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Obowiązek ten spoczywa na oddziale, który w tym przypadku, działa jako pracodawca
zatrudniający pracowników. Każdy podmiot posiadający ten status jest zobowiązany do
złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego.

Uwaga!
● Dla każdego dodatkowego miejsca prowadzenia działalności zarząd spółki musi
zawrzeć umowę najmu. Dodatkowe punkty nie są ujawnione w krajowym
rejestrze sądowym.
● Miejsce siedziby oraz inne miejsca prowadzenia działalności zarząd zgłasza do
właściwego urzędu skarbowego (w zależności od lokalizacji siedziby spółki). Przy
zgłaszaniu należy dołączyć kopię umowy najmu nieruchomości.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?