Restrukturyzacja
Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o
ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Postępowania restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość uratowania firmy i niedopuszczenie do jej upadłości. Daje
również dłużnikowi prawo porozumienia się z wierzycielami z niewielkim udziałem sądu. Wprowadza
cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru najlepszej dla
siebie procedury, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i też pod kątem ochrony przed przymusową
egzekucją wierzycieli.

- Postępowanie o zatwierdzenia układu
Postępowanie to jest uproszczone. Przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli w
sprawie zawarcia układu. Najkorzystniejsze jest dla przedsiębiorców, którzy są wypłacalni, ale
spodziewają się problemów finansowych w przyszłości. Wniosek o zatwierdzenie układu jest składany do
sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu.
Rozwiązanie takie umożliwia dłużnikowi aktywne i elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z
wierzycielami i przedstawienie wyników tych rozmów sądowi. Dłużnik musi wybrać doradcę
restrukturyzacyjnego, który jako profesjonalista ma zweryfikować propozycje układowe tak pod
względem zgodności z prawem, jak i zgodności propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami.
Na koniec składany jest wniosek do sądu o zatwierdzenie układu.

- Przyspieszone postępowanie układowe
Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o zatwierdzenie układu polega na
tym, że do zawarcia układu dochodzi nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, ale na
zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli wraz z możliwością zabezpieczenia majątku dłużnika
poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub
uniemożliwić zawarcie układu.

- Postępowanie układowe
Postępowanie jest prowadzone na takich samych zasadach jak dawne postępowanie upadłościowe z
możliwością zawarcia układu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności
lub są już niewypłacalni. Co do zasady, zarząd nadal znajduje się w ręku przedsiębiorcy, jest pod stałą
kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik może uzyskać ochronę przed poszczególnymi, pojedynczymi
egzekucjami. Musi również przedstawić propozycje układowe we wniosku do sądu.

-Postępowanie sanacyjne
Postępowanie sanacyjne umożliwia zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia
wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiązania prawne. Dłużnik jest znacznie ograniczony w
możliwości zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony sędziego
komisarza i wierzycieli. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które
jednak opłaca się ratować.

Ochrona wierzycieli
Syndyk może unieważnić czynności, które upadające przedsiębiorstwo podjęło tuż przed jej ogłoszeniem,
a których celem mogłoby być np. wyprowadzanie majątku do innych podmiotów na niekorzyść
wierzycieli.

Układ częściowy
Wielokrotnie o dalszym losie dłużnika w istocie decydują nie wszyscy wierzyciele, lecz ci najwięksi (np.
banki). Uzyskanie porozumienia z nimi powoduje, że przedsiębiorstwo dalej normalnie funkcjonuje i
zaspakajane są wszystkie pozostałe zobowiązania. Układ częściowy umożliwia zawarcie porozumienia
właśnie z tymi największymi wierzycielami bez potrzeby uruchamiania procedury dotyczącej wszystkich
wierzycieli.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)
W ramach procedury przygotowanej likwidacji jest możliwe przejęcie majątku upadłego przez nabywcę
już w momencie ogłoszenia upadłości, co zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Warunkiem jest wcześniejsze dokonanie wyceny przez osobę posiadającą uprawnienia do bycia biegłym
sądowym oraz zawarcie przez tę osobę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek,
gdyby wycena nie była rzetelna.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?