PODATEK DOCHODOWY W SPÓŁCE Z O.O.

Podatek dochodowy od zysku w spółce wynosi 9 % .
Spółka z o.o może stosować 9 % stawkę podatku wodniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody spółki osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł).
W 2020 r. limit ten wynosi 5.109.000 zł.
Spółka uprawniona do stosowania 9 % stawki CIT może obliczać zaliczki przy zastosowaniu 9 % stawki CIT za miesiące lub kwartały, wktórych jej przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły limitu 1.200.000 euro.
W przypadku kiedy limit zostanie przekroczony, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, spółka jest zobowiązana do stosowania 19 % stawki podatku dochodowego.

Od 01.01.2021 roku, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nowe opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT.⁣

Na czym polega estoński CIT?⁣ Przeczytacie w innym artykule https://podatki-katowice.pl/artykuly/spolka-z-oo-bez-podatku-na-czym-pol...

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?