Od 1 października 2020 podatnik wystawiający faktury sprzedażowe będzie musiał sprzedaż towarów i usług oznaczać odpowiednimi kodami GTU. Kiedy oznaczać kody GTU przy fakturach sprzedażowych?
Jak twierdzi Ministerstwo Finansów – kiedy sprzedaż mieści się w grupach „wyznaczonego ryzyka”. Jak zaznacza ministerstwo, grupy zostały podzielone według ryzyka podatkowego i możliwości nadużyć.

Nowym oznaczeniem GTU nie będą objęte:
1. Faktury zakupowe (w tym zakupy zza granicy, obejmujące WNT lub import usług),
2. Dokumenty wewnętrzne,
3. Zbiorcze informacje o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.
Decyzja, czy oznaczać kody GTU na fakturach sprzedażowych będzie należeć do przedsiębiorcy. To on musi zdecydować, czy towary i usługi, które sprzedaje, należy zaliczyć do jednej z trzynastu grup.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że jeżeli na fakturze sprzedażowej znajdzie się chociaż jedna pozycja z „grupy ryzyka”, to musi się na niej znaleźć kod GTU. Nie ma znaczenia, że pozostałe towary lub usługi do tej grupy się nie zaliczają.

GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?