Jedną z możliwości dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wydanie przez spółkę obligacji.

Obligacje stanowią formę pożyczki dla spółki potwierdzoną dokumentem obligacji. Są więc papierem wartościowym o charakterze dłużnym, a środki finansowe pozyskane z emisji obligacji są formą pożyczki udzielonej emitentowi przez obligatariuszy.

Emitent poprzez wydanie papieru wartościowego (obligacji) potwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza obligacji. Zgromadzenie Wspólników uchwałą podejmuje decyzję o emisji obligacji i wysokości oprocentowania obligacji. Obligacje mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone przez obciążenie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części.

Obligacje mogą mieć formę imienną lub formę na okaziciela.

Z dniem upływu terminu wykupu obligacji, emitent ma obowiązek wykupu obligacji stanowiący zwrot pozyskanych środków finansowych wraz z ustalonymi odsetkami. Oprócz oprocentowania obligacji należy wskazać datę jej wykupu oraz ustalić odsetki za opóźnienie w wykonaniu wykupu.

Jest to drugi rodzaj odsetek, które mogą mieć wysokość ustawową lub umowną.

Jeżeli zostaną naruszone warunki dotyczące wykupu obligacji, warto ustalić jakie warunki zostaną naruszone. Na przykład niewykonanie płatności, zawieszenie spłaty lub naruszenie innych umów zawartych przez emitenta z posiadaczem obligacji oraz sposób postępowania egzekucyjnego.

Emitent odpowiada w sposób nieograniczony, a więc całym swoim majątkiem z tytułu obligacji.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?