JUŻ TERAZ TRZEBA MYŚLEĆ O DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH ZA 2020 ROK

CO TO SĄ CENY TRANSFEROWE
to konieczność właściwego ustalenia i utrzymywania warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi.

Podmioty powiązane to podmioty których powiązania, należy rozpatrywać jako „wywieranie znaczącego wpływu” w trzech obszarach:
1.powiązań kapitałowych - posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub zarządzających, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych lub innych prawach związanych z uczestnictwem w majątku lub w zyskach;
2. zdolności osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Mogą to być powiązania o faktycznym umocowaniu (np. członków zarządu czy członków rady nadzorczej), ale również takie powiązania, które nie są związane z organami stanowiącymi czy kontrolnymi, w ramach których osoba fizyczna posiada istotny wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane przez oba podmioty;
3-powiązania rodzinne , czyli pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Podatnik ma obowiązek posiadać dokumentację cen transferowych dla transakcji, której wartość netto przekroczyła 10 mln zł (transakcje towarowe i finansowe) lub 2 mln zł (transakcje usługowe oraz innego rodzaju). Wskazane limity należy rozpatrywać osobno dla transakcji sprzedażowych i zakupowych.
Od 2019 roku podatnik ma obowiązek posiadania analizy porównawczej w dokumentacji cen transferowych.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?