Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.⁣

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych wprowadza obowiązki mające na celu przygotowanie spółek na zmiany związane z dematerializacją akcji imiennych i na okaziciela oraz wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Pierwsze z nowych regulacji weszły w życie od 1 stycznia 2020 r.

Co to jest dematerializacja?⁣
Dematerializacja to zmiana akcji z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym. Dokumenty akcji będą złożone w spółce, a ich moc prawna wygaśnie z dniem 1 stycznia 2021 r. Podstawowe źródło informacji o prawach uczestnictwa w spółce stanowić będzie rejestr akcjonariuszy.

Moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Do 1 stycznia 2026 r. dokumenty akcji zachowają moc dowodową, w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Strona internetowa spółki⁣
Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek posiadania strony internetowej.
Strona internetowa spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać podstawowe dane spółki. Spółki zamieszczają także na stronie internetowej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami wymagane ogłoszenia pochodzące od spółek.

Od 1 stycznia 2020 r. adres strony internetowej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-
akcyjnej powinien zostać ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obowiązkowe terminy związane z dematerializacją akcji.⁣
W terminie do 30 września 2020 r. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mają obowiązek:
• podjęcia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy; i podpisać umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy
• dokonały pierwszego (z pięciu obowiązkowych) wezwań akcjonariuszy do złożenia
posiadanych dokumentów akcji.

Zmiana terminu na wezwanie akcjonariuszy.⁣
Gdy akcjonariat jest liczny, a do tego rozproszony, akcje zostały zagubione lub w ogóle nie
wiadomo kto jest akcjonariuszem, spółka ma obowiązek wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do
złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnić informację o wezwaniu na stronie
internetowej spółki. Pierwsze wezwania powinno być dokonane do 30 czerwca 2020 r.
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały zmienione terminy wezwania
akcjonariuszy.

Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie, z tym że pierwszego wezwania spółka zobowiązana jest dokonać do dnia 30 września
2020 r. To oznacza też, że do tego dnia zostanie wydłużony termin na podpisanie umowy na
prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Ma ona bowiem być zawarta przed pierwszym wezwaniem.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?